Úvod / Občanské sdružení / Rozhodnutí krajského úřadu ve věci stavby OD Kaufland

Rozhodnutí krajského úřadu ve věci stavby OD Kaufland

Dne 31. prosince 2013 vydal odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodnutí ve věci napadeného rozhodnutí stavebního úřadu č. j. MěÚ-RpR/03914/2013 ze dne 3. 5. 2013. V tomto rozhodnutí mění rozhodnutí tak, že

I. napadené rozhodnuti  stavebního úřadu č. j. MěÚ-RpR/03914/2013 ze dne 3. 5. 2013. V tomto rozhodnutí mění rozhodnutí a to tak, že v části výroku rozhodnutí nazvané "Stanoví podmínky pro umístění stavby" vypouští podmínku č. 20 a nahrazuje ji novou podmínkou č. 20 ve znění:

20. V případě neprovedení úpravy (rekonstrukce) komunikace č. I/35 žadatel zajistí provedení dopravně bezpečnostního posouzení (auditu), které určí, jaká dopravně bezpečnostní opatření, případně jaké stavební úpravy místních komunikací anebo připojení místní komunikace na silnici č. I/35 je nutné provést za předpokladu, že v době uvdení obchodního domu do užívání nebude ještě realizována rekonstrukce komunikace č. I/35. Návrh dopravních opatření (stavebních úprav anebo inženýrských opatření) dle uvedeného auditu zapracuje žadatel do dokumentace pro stavební povolení tak, aby nedocházelo k přetěžování místních komunikací.

Ve zbytku se dle ust. § 90 odst. 5 správního řádu napadené rozhodnutí potvrzuje.

II. s použitím ust. § 92 odst. 1 odvolání odvolatele 3) (René Filip) jako nepřípustné zamítá.

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Celé rozhodnutí včetně odůvodnění si můžete stáhnout a přečíst (PDF, 18MB).

Štítky: