Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Program koalice ANO, Zdravého Rožnova, Nezávislých Rožnováků a STAN

Program koalice ANO, Zdravého Rožnova, Nezávislých Rožnováků a STAN

1 Charakteristika města

Rožnov jako rozvíjející se dobré místo pro život. Pro občany Rožnova chceme dostatek kvalitního bydlení a zajímavých pracovních míst, příznivé životní prostředí, prostor pro setkávání a pestrý společenský, kulturní i sportovní život, vysokou kvalitu veřejných i soukromých služeb, efektivní, komunikující a přátelskou samosprávu, snadno dostupné informace o dění ve městě.

2 Komunikace

Budeme usilovat o lepší informovanost veřejnosti o dění ve městě. Využijeme k tomu co nejvíce komunikačních kanálů, které zajistí nejen informování občanů, ale umožní jim i zapojení do diskuse o podobě města. Chceme toho dosáhnout mimo jiné těmito kroky:

 • budeme iniciovat diskusní setkání občanů se zastupiteli města a pracovníky MÚ nad důležitými projekty a palčivými problémy města
 • umožníme a budeme podporovat větší názorovou pestrost v městských novinách (Spektrum Rožnovska)
 • budeme pořizovat a zveřejňovat videozáznamy z jednání zastupitelstva města a veřejných projednání
 • budeme využívat nadstandardní způsoby informování občanů o důležitých projektech a záměrech města (informační tabule v terénu, infoletáky do schránek, odběr novinek emailem, SMS)
 • zjednodušíme komunikaci občana s městským úřadem (elektronické formuláře, aplikace pro připomínky občanů)
 • zapojíme veřejnost do dění ve městě a do rozhodování o významných investičních projektech (vytvoření systému elektronické komunikace s cílem informovat občany)

3 Územní plán a výstavba

Cílem je město příjemné pro život i podnikání, kde se jednotlivé funkce doplňují a logicky na sebe navazují a rozvojové plochy jsou stanoveny udržitelně. Zaměříme se v první řadě na občana a jeho potřeby ve městě, na kvalitu života v Rožnově.

 • budeme jasně definovat hranice města a definovat rozvojové plochy (plochy pro bydlení, průmysl i turistický ruch a kulturu)
 • nový územní plán vidíme jako příležitost, usilujeme o odborně zpracovaný, dynamický a koncepční materiál navazující na strategický plán, územní plán, který nebude neustále měněn dílčími změnami a nebude
 • podléhat tlaku na suburbanizaci, územní plán, který bude důsledně projednán s občany
 • budeme kultivovat vnitřní prostor města, k rekonstrukcím veřejných prostorů a budov přistoupíme tak, aby byly dobrým příkladem současné architektury, a připravíme je s odborníky, pro revitalizace sídlišť připravíme kvalitní studie
 • do rozhodování o podobě města zahrneme odborníky i veřejnost, budeme úzce spolupracovat se stavební komisí a zřídíme pozici městského architekta
 • pro Rožnov necháme připravit originální mobiliář (lavičky, odpadkové koše, …)

4 Doprava

Cílem je upřednostnit plynulou dopravu po městě před dopravou tranzitní. Vzhledem k nemožnosti výstavby obchvatu chápeme tranzit spíše jako zátěž pro město a chceme se pokusit jej vytlačit. Budeme podporovat bezpečnou přepravu na kole a pěšky pro všechny věkové kategorie. Komplexně vyřešíme systém parkování v celém městě. Za důležité také pokládáme kvalitní dopravní napojení průmyslové zóny jednak pro zásobování, ale také pro dojíždějící občany.

 • budeme rozšiřovat síť cyklostezek ve městě s napojením na páteřní cyklostezku, postupně budeme optimalizovat pěší trasy, budeme pokračovat ve zvyšování bezpečnosti na přechodech, cyklodopravu budeme
 • podporovat i osvětou a projekty spolupráce s podniky
 • doprava pěšky, kolmo i autem napříč městem má přednost před tranzity, pokusíme se minimalizovat tranzitní dopravu, budeme systematicky usilovat o převedení mezinárodního tahu E442 na jinou trasu, v řízení dopravy a v dopravních stavbách budeme upřednostňovat směry, které využívají naši občané pro dopravu po městě před tranzitem
 • budeme podporovat budování udržitelného množství kvalitních parkovacích ploch ve všech obytných zónách a zajistíme jejich bezproblémovou dostupnost pro obyvatele i pro záchranné složky
 • vypracujeme komplexní systém pro parkoviště - placení dle zón, informační systém o volných místech, vybudujeme systém záchytných parkovišť pro návštěvníky, budeme řešit dopravní obslužnost centra města
 • provedeme analýzu současného stavu veřejné dopravy ve městě, v rámci finančních možností rozpočtu města se zamyslíme, jestli je možné jej zlepšit, zefektivnit, případně rozšířit

5 Životní prostředí

Životní prostředí považujeme za základní téma pro kvalitu života Rožnovanů i návštěvníků města. Dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší si zasluhuje řešení a krajina okolo nás si zasluhuje péči.

 • zlepšení stavu ovzduší lze dosáhnout kombinací úklidu, vhodně zvolené zeleně v ulicích a podporou nízkoemisní dopravy (cyklodoprava, MHD), kvalitu ovzduší budeme měřit, abychom ověřili účinnost přijatých opatření
 • zeleň ve městě má nezanedbatelnou urbanistickou hodnotu a přispívá nejen ke zlepšení kvality ovzduší, ale ke zlepšení života celkově, proto jí věnujeme pozornost a odbornou péči, zpracujeme generel zeleně, který kromě zmapování stávající zeleně navrhne nové plochy, obnovíme některé polozapomenuté aleje a budeme zelení kompenzovat negativní vlivy dopravy
 • zaměříme se na skutečně funkční úpravy ke snížení rizik povodní a snížení nebezpečí sucha - k zadržení vody v krajině
 • podpoříme třídění a svoz bioodpadu v našem městě a budeme motivovat i k lepšímu vytřídění ostatních druhů odpadů
 • budeme spolupracovat s Agenturou ochrany přírody a místními neziskovkami, budeme aktivně pracovat na ochraně a obnově krajinného rázu

6 Školství

Cílem je fungující síť mateřských a základních škol, které jsou otevřené veřejnosti a nabízí rovné příležitosti pro všechny žáky. Důraz je kladen na využití prostředků EU a využití spolupráce s podnikateli.

 • vytvoření jedné bezbariérové školy (pro všechny ročníky) ve městě
  • podpora a rozvoj spolupráce škol v Rožnově
  • podpora vzniku předmětových komisí
  • podpora společných projektů škol, včetně vzdělávání učitelů a ředitelů
 • legislativní a správní podpora škol
 • burza středních škol ve spolupráci se zaměstnavateli
 • zavedení programu pro podporu vzdělávání v technických předmětech
 • administrativní a odborná podpora při čerpání prostředků z EU
 • dovybavení škol v oblasti IT a digitalizace – tablety, interaktivní tabule

7 Sport

Město vytváří vhodné podmínky pro sport, včetně provozu a podpory provozu sportovišť. Klíčový je koncepční a vyvážený přístup ke sportům. Podpora se primárně zaměřuje na sport dětí a mládeže.

 • naplňování koncepce sportu
 • optimalizace využití tělocvičen a hal
 • modernizace venkovních sportovišť a dětských hřišť
 • jednotná správa sportovišť
 • srovnání a sjednocení podmínek financování všech sportů ze strany města

8 Sociální oblast

Cílem je doplnění sítě sociální služeb o chybějící služby, zajištění transparentního a systémového přístupu k financování služeb a systematické zvyšování kvality sociálních služeb a spolupráci jejich aktérů.

 • chybějící sociální služby:
  • podporované byty pro osoby se zdravotním postižením a seniory
  • bydlení a služby pro osoby bez přístřeší
  • odlehčovací služba pro osoby pečující, rodiny osob se zdravotním postižením a seniory
  • podpora osob a rodin s autismem
 • změna přístupu a provázanost služeb
  • propagace sociálních služeb (jarmark, jiné akce)
  • podpora provázání a spolupráce všech aktérů (ÚP, zdravotnictví, sociální služby, školství, zaměstnavatelé)
  • do vybraných výběrových řízení zohlednit společenskou odpovědnost firem
 • sociální podnikání
  • podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jiných těžce uplatnitelných osob na trhu práce
  • šíření osvěty o sociálním podnikání a možnostech dotací

9 Kultura

Rozvoj kultury ve městě považujeme za prioritu cílící na obyvatele Rožnova i na jeho návštěvníky.

 • vypracujeme novou koncepci kultury včetně zadání pro městské příspěvkové organizace, které budou směřovat k rozvoji kulturní scény
 • zavedeme pravidelná pracovní setkání všech subjektů o kulturní scéně, kde budeme koordinovat termíny a zaměření akcí ve městě, ve spolupráci se subjekty pracujícími v kultuře stanovíme kalendář hlavních akcí na každý rok a ústřední celoroční téma, resp. témata, informace o kulturním dění ve městě budeme vydávat ve formátu celoročního a měsíčního letáku, tyto bude doplňovat elektronický program
 • provedeme audit a následně optimalizaci využití městských budov a prostor různými spolky, komunitami, příspěvkovými organizacemi a občany a s ohledem na výsledky analýzy dořešíme kino nebo kulturní centrum, cílem by měla být ekonomická dostupnost a efektivní využití prostor pro spolky a komunity
 • rozvoj vlastní kulturní scény je třeba dlouhodobě zajistit výchovou nové generace, podpoříme školy v pořádání aktivit k dohledání talentů, výchově nové kulturní rožnovské generace prostřednictvím studentských aktivit, přehlídek, soutěží, veřejných vystoupení, apod., zapojíme školy, resp. studenty všech věkových kategorií do programů příspěvkových organizací města i oficiálních akcí města

10  Koordinace akcí ve městě

Cílem je dosáhnout tzv. synergického efektu kulturních, turistických, vzdělávacích, společenských, zvykoslovných a komunitních akcí ve městě. Prostá efektivní koordinace termínů a témat akcí potlačí některé negativní vlivy (překryv termínů, přetížení infrastruktury města, kriminální rizika, ekonomické ztráty) a vytvoří možnosti pro finančně a organizačně mnohem efektivnější akce (vzájemná podpora, úspory na marketingu akcí, ekonomické úspory ve využití zdrojů města, větší dopad a výkon akcí).

 • stanovení celoročního tématu města, ve spolupráci s VMP, toto téma bude jedním z parametrů hodnocení grantové komise
 • stanovení dvou sezon v roce, s dostatečným předstihem proběhne programová konference všech dotčených, kde najdeme možnosti synergické spolupráce
 • vyhodnocení sezon z hlediska efektivity, úspor a pozitivních změn

11 Cestovní ruch

Cílem je rozvoj turistického potenciálu města řízeným a udržitelným způsobem za použití destinačního managementu, což Rožnovu přinese pozitivní dopady, jako jsou pracovní místa, ekonomický výkon, rozvoj veřejného prostoru a infrastruktury, posílení ochrany životního prostředí a kulturního dědictví,
rozvoj vlastní kulturní scény, vzdělanosti a kulturní výměny, atd.

 • budeme propagovat Rožnov pod Radhoštěm jako kulturní a turistický cíl
 • k využití potenciálu návštěvnosti VMP je třeba přesměrovat návštěvníky do města a prodloužit dobu jejich pobytu na více dnů
 • podpoříme projekty s ubytovateli, stravovacími zařízeními a drobnými výrobci v cestovním ruchu, rozvoj služeb, podpoříme drobné podnikání, autentické služby a lokální produkty
 • jako klíčovou atraktivitu pro živý obsah destinace Rožnov pod Radhoštěm vidíme rozvoj vlastní kulturní scény
 • zaměříme se na rozvoj veřejného prostoru města (kulturní instalace, odpočinkové zóny a kulturní prostor, atraktivita prostředí, bezpečnost a čistota, atd.), ve smyslu ochrany přírodního a kulturního bohatství (zeleň města, řeka a nábřeží, park, blízké okolí města, naučné stezky, apod.)

12 Podnikání ve městě

Rozvoj podnikatelského prostředí je klíčový pro celkovou prosperitu města. Vztahy s podnikateli budeme stavět na principech oboustranně výhodného partnerství, vstřícnosti a transparentnosti:

 • přineseme aktuální podněty ke strategickému plánu města pro práci řídící komise pro aktualizaci strategického plánu jako poradního orgánu rady města
 • budeme prosazovat projekty ke zvyšování zaměstnanosti ve městě, z dlouhodobého pohledu je pro zaměstnanost klíčová optimální vzdělaností struktura obyvatel, důležité je uvádět propagaci profesí, které se mohou uplatnit ve městě, již na základních školách
 • projevíme vstřícnost k požadavkům podnikatelů, kteří chtějí rozvíjet své podnikání ve městě, k jejich požadavkům budeme přistupovat transparentně a podle jednotných pravidel, budeme hledat cesty, jak podporovat budování infrastruktury pro podnikání ve městě
 • budeme zviditelňovat nebo využívat všechny dostupné možnosti strukturálních fondů Evropské unie pro rozvoj podnikání a služeb ve městě, budeme iniciovat spolupráci veřejné správy s firmami a podnikateli v oblasti rozvojových záměrů a podílet se na aktivním vyhledávání investorů
 • podpoříme nové platformy pro komunikaci s podnikateli - sociálně zodpovědná firma, Vzdělání pro region a nastavíme systém pravidelných schůzek s podnikateli pro diskuse k aktuálním tématům, podpoříme vyčlenění oblastí pro podnikání v rámci územního plánu města
 • podpoříme podnikatelské projekty, které jsou v souladu s ochranou životního prostředí v regionu a dbají na hospodárné využití energií a jiných zdrojů, vznikne-li ze strany veřejnosti obava o životní prostředí, umožníme podnikatelským subjektům veřejnou prezentaci jejich záměrů
 • podpoříme malé začínající podnikatele

13  Public Private

Cílem je nastavit efektivní rámec spolupráce města se soukromými subjekty na všech úrovních (donátorství, sponzoring, PPP projekty, delegování funkcí města, atd.) a ve všech rovinách (sociální, kulturní, vzdělání, výstavby, služeb, atd). Soukromé firmy mají know-how, investice a „drive“, které může město využít, jako další zdroj pro vlastní rozvoj.

 • vytvoříme metodiku z hlediska právního, ekonomického, organizačního a správního ve věci PPP projektů
 • nové programy spolupráce: kultura (granty, bude navrženo v agendě kulturní komise), cestovní ruch (společné turistické produkty, bude navrženo v agendě komise cestovního ruchu), výstavba a městské služby, sociální a další témata
 • rezervace části rozpočtu na spoluúčast na projektech tohoto typu, vyjít z roku 2014, 15 a zvážit potenciál a dle něj alokovat rozpočtové možnosti
 • město jako iniciátor vzniku takových spoluprací

14 Transparentní hospodaření

Hospodaření s veřejnými prostředky musí být transparentní a přehledně zveřejněné. Rozpočet Rožnova nebudeme dále zadlužovat, na větší projekty budeme hledat dotační možnosti nebo cestu spolupráce s podnikateli.

 • jako protikorupční opatření zavedeme pravidlo 4 oči + zápis u schůzek
 • budeme zveřejňovat přehledné rozpočty města a aktuální stav hospodaření
 • zřídíme rezervní fond na projekty, které chceme realizovat v dalším rozpočtovém období
 • provedeme pasportizaci nemovitého majetku zahrnující údaje o stáří, údržbě, využití a využitelnosti
 • rozšíříme hodnotící kritéria veřejných zakázek a zveřejníme jejich transparentní přehled

15  Energetika

V oblasti energetiky se zaměříme především na bezpečnost energetických zdrojů a odpovídající ceny.

 • provedeme aktualizaci Akčního plánu Územní energetické koncepce, včetně prověření napojení na CZT
 • zapojíme se do kontroly znečištění ovzduší lokálními zdroji
 • nákup silové el. energie a zemního plynu pro město na burze zachováme, dokud to bude výhodné
 • zavádění inteligentního systému řízení energetiky budov
 • řešení možností zavedení obnovitelných zdrojů energie (lokálních)
 • energetický management ve spolupráci s jinými městy
PřílohaVelikost
PDF icon koalicni-program-2014-2018.pdf72.72 KB
Štítky: