Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Zápis z veřejného kontrolního dne k rekonstrukci I/35

Zápis z veřejného kontrolního dne k rekonstrukci I/35

Tomáš HofmanVeřejný kontrolní den za účasti veřejnosti proběhl 20. května 2015 od 15.00 – 17.00 hodin ve velké zasedací místností MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm.

 1. Pan starosta Radim Holiš představil účastníky kontrolního dne za investora, projektanta (ing. Dvořák), pověřenou osobu za MěÚ (ing. Moll), zástupce realizační firmy a stavebního dozoru. Dále seznámil účastníky s programem kontrolního dne a informačními kanály, kte­rými je veřejnost průběžně informována o postupu prací.

 2. Informace od projektanta:

  • Seznámení s projektem: projekt má vydané územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí, do­končuje se realizační dokumentace, realizace již byla zahájena.

  • Smyslem projektu je rozšíření stávající komunikace I/35 na 4 pruhy, z důvodů plynulosti dopravy přibudou odbočovací pruhy.

  • Nové řešení křižovatky U Janíků s novými řadícími plochami [1].

  • Nové řešení odbočky na jižní větev ulice Meziříčské [2].

  • Částečná rekonstrukce autobusového nádraží, nový vjezd na nádraží [3].

  • Nové parkoviště na zaslepené části jižní větve ulice Meziříčská jako náhrada za parko­viště u nádraží [4].

  • Rekonstrukce křižovatky k prodejnám Kaufland a Lidl/Billa se světelným řízením [5].

  • Rekonstrukce příjezdu a výjezdu k benzínové stanici ÖMV [6].

  • Nové, světelně řízené přechody kvůli délce přechodů přes 4 jízdní pruhy.

  • Rekonstrukce odbočky k parkovišti u Auto Lukáš a KD Alba [7].

  • Nová odbočka k areálu fy ROBETON a rekonstrukce odbočky k fy MM Elektro [8].

  • Rekonstrukce autobusové zastávky u vjezdu do průmyslového areálu a nový přechod pro chodce (délka přechodu umožňuje přechod bez světelného řízení) [9].

  • Povrchy přechodů – vrstva asfaltu s gumovým granulátem.

  • Světelně řízené přechody budou koordinované a doplněné o možnost signálu od chodců.

  • Cyklus řízení navržen pro optimalizaci rychlosti vozidel na 50km/h – světelné křižovat­ky budou brzdit případný rychlejší provoz.

 3. Informace od investora:

  • Realizace se zdržela o cca 1 měsíc kvůli tomu, že se zatím schvaluje realizační doku­mentace přeložek sítí (především plynu). Realizace těchto přeložek začne v polovině příštího měsíce (zhruba 15. června 2015).

  • Uzavírky – po celou dobu stavby bude komunikace průjezdná ve dvou zúžených jíz­dních pruzích. S objízdnými trasami se nepočítá.

  • Rekonstrukce odboček bude probíhat vždy z poloviny.

  • Již byly zahájeny práce na autobusovém nádraží (sundáno nadstřešení) [10], a parkoviště U Janíků [11].

  • Předpokládané zprůjezdnění stavby v listopadu 2016.

  • Předpokládané dokončení a předání stavby v polovině roku 2017.

  • Stavba byla zahájena začátkem března 2015, teprve poté co byla uzavřena smlouva s vy­soutěženým dodavatelem se začala zpracovávat realizační dokumentace. Je prý běžné, že (hlavně kvůli přeložkám sítí) dochází k 2 – 3 měsíčnímu zpoždění.

  • ŘSD počkalo se zahájením stavby (a tedy i začátkem prací z nichž vyplývají dopravních omezení) až na dokončení přípravy, toto prý nemá být považováno za zpoždění

  • Dopravní omezení začnou v půlce června 2015.

 4. Informace od dodavatele stavby: nemá co dodat.

 5. Informace od stavebního dozoru: nemá co dodat.

 6. Dotazy:

  • Otázka: při projednávání sjezdu k MM Elektro [8] bylo ze strany investora a projektanta přislíbeno jiné řešení příjezdu k pozemku. V jakém je to stavu?
   Odpověď: bude řešeno v samostatném bloku na konci jednání.

  • Otázka: Je možné dostat odpovědi na dotazy z 1. veřejného kontrolního dne? Prý nebyly zodpovězeny (z odpovědi vyplývá, že se jednalo především o dotaz na vedení objízdných tras)
   Odpověď: Objízdné trasy nebyly ze strany investora požadovány. Průjezd staveništěm bude veden dvěma zúženými pruhy, vždy na jedné straně rekonstruované komunikace. Malé objízdné trasy platné v řádu dnů budou (z technologických důvodů) pouze při úp­ravě křižovatky U Janíků [1], tyto objízdné trasy budou v rozmezí několika týdnů.
   Námitka: Tyto trasy budou zveřejněny v malém předstihu.
   Odpověď: Jakákoliv dopravní omezení na území města musí projít přes Odbor dopravy MěÚ, což je poslední pojistka města, informace tedy budou zveřejněny s dostatečným předstihem. V tento okamžik však není možné říci, kdy konkrétně k těmto omezením dojde.

  • Otázka: Jak bude garantováno dodržení hygienických limitů?
   Odpověď: Hygiena požadovala pouze vyjádření k hlučnosti provozu, nikoliv k prašno­sti, nebo zátěži benzo-a-pyrenem. Rekonstrukce probíhá proto, aby se hygiena zlepšila (s tím tazatel nesouhlasí). Hygienické limity požadované tazatelem (účastníkem řízení) nebudou dodrženy, neboť je po projektantovi nikdo (krajský stavební úřad) nechtěl a mi­mo to nejsou v lokalitě dodržovány už dnes.

  • Otázka: Mají přeložky sítí stavební povolení? V územním rozhodnutí je výslovně uvedeno, že mají mít.
   Odpověď: Stavební odbor vydal toto pokryl územním rozhodnutím. Tazatel vyjádřil po­chybnost nad postupem stavebního odboru.

  • Otázka: Projekt vznikal za předchozího vedení radnice a podle tazatele neřeší souvislo­sti, úprava podle tazatele situaci v lokalitě zhoršuje. Řešily se různé nápady, jak situaci zlepšit do projektu se však nic z toho nedostalo. Projekt je megalomanský. Konkrétně: proč je na nároží křižovatky U Janíků zrušený bypass [12] do centra?
   Odpověď: Snahou bylo zmenšit rozlohu křižovatky a jednotlivých jízdních pruhů. Větší křižovatka má totiž větší vyklizovací plochy což vede i prodloužení vyklizovacích dob. Bypass by nepomohl.

  • Otázka: Podařilo se sehnat odborného oponenta?
   Odpověď: Úřad tento problém neřešil, neboť ve fázi realizace už je na odbornou opo­nenturu stejně pozdě.

  • Otázka: 1 – 2 kamiony zablokují auta za nimi, kamiony budou mít při odbočování do centra problémy, situaci to komplikuje [12].
   Odpověď: Tyto problémy měly být řešeny dříve, projektant ví co dělá, projekt měl ex­pertní posudky, schválila jej dopravní policie, atd.

  • Otázka: Proč není řešeno odbočení směrem na Bečvy [13]?
   Odpověď: Tento problém bude město řešit samostatně.
   Námitka: Proč má tento problém být řešen samostatně a ne komplexně v rámci projek­tu?
   Odpověď: Pokud by si město chtělo protlačit změny v projektu, muselo by nést rizika neproúčtovaných nákladů, vše je limitováno dotacemi, za které je stavba pořizována. Řešení není ideální.

  • Otázka: Současnou situaci historicky zapříčinilo zrušení projektu SV obchvatu Rožnova v 90. letech. Proč je v projektu nesmyslný přechod u odbočky do průmyslového areálu (hned 1. od Valašského Meziříčí) [14]? Proč je v projektu zbytečný přechod u výjezdu z ben­zínky ÖMV [15]? Proč se kácely další stromy v pruhu stromů na Meziříčské ulici? Tazatel vyjádřil obavu, že padnou i zbylé stromy.
   Odpověď: Přechody jsou kvůli platnému územnímu plánu, který je pro projektanta zá­vazný, v prostoru fy ROBETON je podle něj projektována zástavba. Stalo se tak na základě diskuze vedené v minulosti s veřejností. (K tomu starosta dodal, že v minulosti žádná taková diskuze s občany ani skrze jejich zástupce vedena nebyla). Podle investo­rova přesvědčení to situaci zlepší.

  • Pan starosta informoval občany o hledaných možnostech jak odklonit tranzitní dopravu, která míří v současnosti přes Rožnov tak, aby tolik nevadila. Jednak se jedná s Valašs­kým Meziříčím o budoucí možnosti svést tranzitní dopravu na budovaný obchvat Valašského Meziříčí a dále na budovanou rychlostní komunikaci R49 vedoucí od Kro­měříže na Slovensko a dále se uvažuje i o možnosti ve vzdálenější budoucnosti svést tranzitní dopravu přes Rožnov do tunelu pod městem, jak je to poměrně běžné například v Rakousku. Informace byla přítomnými občany se zájmem příznivě kvitována.

  • Otázka: Jak má být zajištěna plynulost dopravy na křižovatce u Kauflandu/Lidlu/Billy [5]? Světelná křižovatka zastaví provoz.
   Odpověď: Provoz bude rozložen a zpomalen na všech křižovatkách před ní, křižovatka U Janíků bude mít větší kapacitu.

  • Otázka: Projekt vůbec nepočítá s umístěním OD Kaufland v lokalitě, jak bude vypadat doprava s tímto novým prvkem [5] [2]? Projekt se řeší již 10 let, Kaufland od roku 2007.
   Odpověď: Nastavení světelných křižovatek bude možno v budoucnu vyladit tak, aby dobře zvládaly provoz. Více těchto křižovatek dokáže provoz rozložit.

  • Otázka: Nikdo neřešil připomínky k OD Kaufland. Při řešení projektu nebyla řešena EIA.

  • Otázka: V jaké délce, či rozsahu bude položen tzv. tichý asfalt?
   Odpověď: Týká se to jen I/35, nikoliv navazujících komunikací (např. jižní větve ulice Meziříčská). Efekt tichého asfaltu se projevuje jen při vyšších rychlostech. Nevýhodou tohoto povrchu je nutnost jeho častější obnovy (tzn. vyšší náklady na údržbu).

  • Otázka: Jak bude řešen režim vjezdu k autobusovému a vlakovému nádraží [3]? Jak se bu­dou cestující se zavazadly dostávat na autobusové a vlakové nádraží?
   Odpověď: Režim autobusového nádraží neumožňuje vjezd vozidel bez povolení již dnes a bude tomu tak i v budoucnosti. Pro cestující jsou k dispozici parkoviště v slepém rameně jižní větve ulice Meziříčská [4] (12 míst) a nově vybudované parkoviště U Janíků (14 míst) [11].
   Námitka: Parkování na druhé straně I/35 [4] [1] a následný přechod se zavazadly přes tuto ko­munikaci je nepraktický. Nebylo by možné zachovat současné „parkoviště“ (odstavný pruh) vedle autobusového nádraží?
   Odpověď: Toto není možné, neboť na místě tohoto odstavného pruhu bude odbočovací pruh.

  • Otázka: Jak bude řešen problematický sjezd k MM Elektro [8]? V současném provedení je možné odbočit pouze vpravo (tj. směrem do Rožnova), odbočení vpravo (na Valašské Meziříčí) je nemožné, pro firmy sídlící v areálu je to velký problém, neboť denně převáží ve velkém množství materiál do průmyslového areálu.
   Odpověď: Problém v současnosti nemá žádné rozumné řešení, bude ještě řešeno na sa­mostatném jednání.

  • Otázka: Řešení napojení parkoviště před Auto-Lukáš a KD Alba [7] je kapacitně nedosta­čující vzhledem k tomu, že vedle KD Alba by měl vyrůst ještě jeden komerční objekt, který bude rovněž potřebovat dostatečné dopravní napojení.
   Odpověď: Problém bude ještě řešen s dotčenými na samostatném jednání.

 7. Pan starosta všem přítomným poděkoval za účast, zájem o problematiku, řadu podnětných dotazů a příspěvků a veřejný kontrolní den ukončil.

Zápis je pouze informativní a nečiní si nárok na úplnost nebo nestrannost.

Seznam diskutovaných míst

 • [1] Křižovatka U Janíků
 • [2] Odbočka na jižní větev ulice Meziříčská
 • [3] Nájezd na autobusové nádraží
 • [4] Parkoviště v zaslepené části jižní větve ulice Meziříčská
 • [5] Křižovatka Kaufland / Lidl + Billa
 • [6] Nájezd a výjezd od benzínové čerpací stanice ÖMV
 • [7] Odbočka k fy Auto-Lukáš a KD Alba
 • [8] Odbočka k fy ROBETON a MM Elektro
 • [9] Autobusová zastávka u vjezdu do průmyslového areálu
 • [10] Nadstřešení na autobusovém nádraží
 • [11] Parkoviště U Janíků
 • [12] Zrušený bypass od Valašského Meziříčí do centra
 • [13] Odbočení z centra na Bečvy
 • [14] Přechod u odbočky do průmyslového areálu
 • [15] Přechod u benzínové čerpací stanice ÖMV

Mapa diskutovaných míst

Schéma rekonstrukce komunikace I/35 východní část se značením

Schéma rekonstrukce komunikace I/35 západní část se značením

Tomáš Hofman